ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   บุคลากร
   แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
   พันธกิจและวิสัยทัศน์
   เป้าประสงค์
   ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
   กลยุทธ์การดำเนินงาน
   บทบาทหน้าที่
บทบาทหน้าที่
บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง ดังนี้
 • จัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคี เครือข่ายเพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่งคงของชาติ
 • จัด ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน การจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่
 • จัด ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการการเรียนรู้ และมาตรฐานการศึกษานอกระบบ
 • ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
 • กำกับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผล การดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคีเครือข่าย
 • ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน  ให้สอดคล้องกับระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการที่กำหนด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter