ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   บุคลากร
   แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
   พันธกิจและวิสัยทัศน์
   เป้าประสงค์
   ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
   กลยุทธ์การดำเนินงาน
   บทบาทหน้าที่
กลยุทธ์การดำเนินงาน
กลยุทธ์การดำเนินงาน
 • กลยุทธ์

                      กลยุทธ์ที่ 1 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 

  ตัวชี้วัด  กิจกรรมการเรียนรู้ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 

  แนวทางการดำเนินงาน

  1. จัดกิจกรรมสร้างกระแสการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                     2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงกับภาคี เครือข่าย กับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่

                     3. มีกระบวนการค้นหาความต้องการในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย

   

  กลยุทธ์ที่ 2 ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของ

  กลุ่มเป้าหมายตัวชี้วัด    

  1. จำนวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น

                     2. ร้อยละของผู้รับบริการที่เรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น

   

  แนวทางการดำเนินงาน

  1.   จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การเรียนแบบพบกลุ่ม การศึกษาดูงานการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง

  2.   พัฒนาการจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการประเมินความรู้และประสบการณ์

  3.   นำการจัดการความรู้มาใช้เพื่อปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนให้สอดคล้องกับสภาพและ

  ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

                     4. จัดบริการแนะแนวการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

                     5. ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  6. พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน เสริมสร้างความ ตระหนักใน คุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี และวิถีประชาธิปไตย                

                     7. วิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

   

  กลยุทธ์ที่ 3 ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายจัดการศึกษา

                     ตัวชี้วัด   จำนวนกิจกรรมที่ภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมให้การสนับสนุน

  แนวทางการดำเนินงาน

         1.สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆ

    2. สร้างแรงจูงใจให้เกิดการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนกับภาคีเครือข่าย

  3. ส่งเสริมให้มีการระดมความคิดใช้ทรัพยากรร่วมกัน

   

   

   

  กลยุทธ์ที่ 4 แสวงหาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาให้เป็นฐานการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย

                     ตัวชี้วัด จำนวนแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาที่สามารถใช้เป็นฐานความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย      

                      แนวทางการดำเนินงาน

  1. มีแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ของประชาชน

  2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งการเรียน/กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ หน่วย

  บริการการศึกษานอกโรงเรียนเคลื่อนที่

  3. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และสื่อในชุมชนให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ

  ตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ระดับบุคคล และชุมชน เช่น  หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน

  4.   ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ใน แหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  5.   พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและประโยชน์ร่วมกันระหว่างแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และองค์ความรู้จากภายนอก

   

  กลยุทธ์ที่ 5 จัดระบบบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

  ตัวชี้วัด

  1.       สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

  2.       บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี  รู้จักการทำงานเป็นทีม

  แนวทางการดำเนินงาน

  1.       ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน

  2.       ปรับและพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่การบริการประชาชน

  3.       พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการทำงานเป็นทีม รู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี

  4.       เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

           


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter