ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   บุคลากร
   แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
   พันธกิจและวิสัยทัศน์
   เป้าประสงค์
   ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
   กลยุทธ์การดำเนินงาน
   บทบาทหน้าที่
ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่  1  มุ่งเน้นบริการด้านการศึกษา
  • ประชากรวัยแรงงาน (15 – 39 ปี ) ในเขตสวนหลวงและเขตใกล้เคียง ได้รับบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับการศึกษา
  • ประชาชนได้รับบริการด้านทักษะอาชีพอย่างทั่วถึงและหลากหลาย
  • ผู้เรียน / ผู้รับบริการ  สามารถนำสาระการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดความรู้สู่ชุมชน
  • พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนสู่ความเป็นเลิศ
  • ชุมชนมีแหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างหลากหลาย
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter