ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   บุคลากร
   แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
   พันธกิจและวิสัยทัศน์
   เป้าประสงค์
   ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
   กลยุทธ์การดำเนินงาน
   บทบาทหน้าที่
พันธกิจและวิสัยทัศน์
พันธกิจ

พันธกิจ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง รวม 3   พันธกิจ ได้แก่

พันธกิจที่ 1  พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการให้มีประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ 2  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ 

                                    คือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  การศึกษาเพื่อ

                                   พัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพี่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย

พันธกิจที่ 3  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงาน

 

วิสัยทัศน์

จัดการความรู้ มุ่งสู่บริการ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญา
                    จัดการศึกษา โดยสอนให้คนคิดเป็น ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter