ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   บุคลากร
   แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
   พันธกิจและวิสัยทัศน์
   เป้าประสงค์
   ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
   กลยุทธ์การดำเนินงาน
   บทบาทหน้าที่
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์

  • นักศึกษามีทักษะในการ คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น
  • นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter