ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   บุคลากร
   แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
   พันธกิจและวิสัยทัศน์
   เป้าประสงค์
   ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
   กลยุทธ์การดำเนินงาน
   บทบาทหน้าที่
แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติ

แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติงานของศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย เขตสวนหลวงได้แก่
  • ผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • ชุมชนเป็นฐานในการจัดกิจกรรมศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  • ประสานเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมจัด
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter