ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   บุคลากร
   แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
   พันธกิจและวิสัยทัศน์
   เป้าประสงค์
   ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
   กลยุทธ์การดำเนินงาน
   บทบาทหน้าที่
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

     กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขต  จำนวน 40 แห่ง  โดยอาศัยตามความในมาตรา 25 แห้งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2534  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาในสถานศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2531 ข้อ 6 และได้ประกาศจัดตั้ง ณ วันที่ 17 เมษายน 2540 ซึ่งมีหน้าที่ดูแลความรับผิดชอบดังนี้
 • สำรวจและวางแผนจัดการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานเครือข่ายทางการบริการการศึกษานอกโรงเรียนทุกรูปแบบ
 • ส่งเสริม  สนับสนุน  และจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนทุกรูปแบบ
 • จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี   จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
 • บริการสื่อสารศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย
 • บริการสื่อการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย และเครือข่ายภาครัฐและเอกชน
 • ประสาน ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียน หน่วยจัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อเป็นเครือข่ายการบริการการศึกษานอกโรงเรียน
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กรมการศึกษานอกโรงเรียนมีคำสั่งที่ 549/2540   ลงวันที่ 11   กรกฎาคม พ.ศ.2540 เรื่องให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน ทั้ง 40 เขต และในระยะแรกศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตสวนหลวง ได้อาศัยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ๓ (ปัจจุบันคือสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย2) เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว และมีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว คือหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตสวนหลวง ต่อมาได้รับสมัครลูกจ้างรายวันเพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลจำนวน 1 คน การจัดการศึกษาดำเนินการโดยครูประจำกลุ่มและวิทยากร
 • เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน เขตสวนหลวงได้รับอนุญาติจาก เจ้าอาวาส วัดปากบ่อ  คือพระครูวิมลสรกิจ (ซึ่งในขณะนั้นมีสมณะศักดิ์เป็นพระครูสังฆรักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดปากบ่อ) ให้ใช้พื้นที่บริเวณชั้น 3 อาคารโรงเรียนอนุบาลมูลนิธิวัดปากบ่อ(อาคารนพกะ) เป็นสำนักงาน และห้องเรียนวิชาชีพระยะสั้น รวมจำนวน 5 ห้อง  
 • ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตสวนหลวง ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่เลขที่ 2200อาคารสุขถาวร ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน
 • ต่อมาเมื่อวันที่  4  มีนาคม พ.ศ. 2551 ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตสวนหลวง เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง(กศน.เขตสวนหลวง) ตามพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter