คณะกรรมการสถานศึกษา
  นายพล ศรีกัลยา

ผู้อำนวยการ
 
     
กลุ่มอำนวยการ

นางพรจันทร์ แดงโกเมน
กลุ่มจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

นางสาวแพรวพรรณ เตียนพลกรัง
กลุ่มภาคีเครือข่าย

นางสาวอริญชัย อินทรนัฎ
     
งานธุรการสารบรรณ / บุคลากร

นางนงนุช สุนทรนันท์


งานส่งเสริมการรู้หนังสือ

นางสาวแพรวพรรณ เตียนพลกรังงาน


งานส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่าย

นายกอเซ็ม สและหมัด

บุคลากรทุกคน
     
งานการเงินและบัญชี

นางสาวแพรวพรรณ เตียนพลกรัง
งานการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ

นางสาวแพรวพรรณ เตียนพลกรัง
งานกิจกรรม / โครงการพิเศษ

นางสาวปรียา หอมจัด
     
งานงบประมาณ / แผนงานโครงการ

นางพรจันทร์ แดงโกเมน

บุคลากรทุกคน
งานการศึกษาต่อเนื่อง
  • การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
นายกอเซ็ม สและหมัด
  • การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
นางชวนพิศ ยะก๊บ
  • การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
นายชัยโย ใจหาญ


งานกิจการลูกเสือ / ยุวกาชาด

นางนงนุช สุนทรนันท์


   
งานพัสดุ / อาคารสถานที่

นางโชติณัฐ ลอดวินิต
งานกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

นางนงนุช สุนทรนันท์

 
งานประชาสัมพันธ์ / ศูนย์ราชการใสสะอาด

นายกอเซ็ม สและหมัด
งานการศึกษาตามอัธยาศัย

นายยงยุทธ ชิดชม
 
     
งานนิเทศภายใน / ติดตามประเมินผลงาน / งานควบคุมภายใน

นายยงยุทธ ชิดชม
งานทะเบียน

นางสาวกุนท์ลดา ริดมัด
 
     
งานสารสนเทศ / การรายงาน / การประกันคุณภาพ

นางสาวปรียา หอมจัด


งานบริการให้คำปรึกษา

นางสุพรรณี สุขถาวร

บุคลากรทุกคน
 
     
งานสวัสดิการ / งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา

นางสุพรรณี สุขถาวร


งานบริการให้คำปรึกษา

นางสุพรรณี สุขถาวร

บุคลากรทุกคน
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter