ข่าวประชาสัมพันธ์

กศน.เขตสวนหลวง  รับนักศึกษาใหม่

ใช้เวลาเรียนสำหรับนักศึกษาปกติ   4 เทอม  (2 ปี)  สำหรับนักศึกษาเทียบโอนการศึกษา  ใช้เวลาเรียนขึ้นอยู่กับผลหน่วยกิตในการเทียบโอน (ประมาณ 3 เทอม)
 
เอกสารประกอบการสมัครเรียน

1. วุฒิการศึกษาเดิม ฉบับจริงพร้อมสำเนา  จำนวน 4 ฉบับ  (หากตรวจพบวุฒิปลอม สถานศึกษาสามารถดำเนินการตามกฎหมายทันที)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1 ฉบับ

4. รูปถ่ายปัจจุบัน  ขนาด 1 นิ้วครึ่ง    จำนวน  4  รูป 

5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ทะเบียนหย่า ใบเปลียนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ทั้งตัวผู้สมัครและบิดา มารดา ฯลฯ

6. สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเทียบโอนวุฒิการศึกษา  
 
ต้องนำวุฒิการศึกษาระดับชั้นที่ต่ำกว่าและระดับชั้นปัจจุบัน ฉบับจริง  แสดงหลักฐานในวันรับสมัครด้วย

         - ระดับประถม ต้องจบการศึกษาในระดับ ประถม 4 เป็นต้นไป

         - ระดับมัธยมต้น  ต้องเรียนผ่านมัธยมศึกษาตอนต้นระดับม. 2 ภาคเรียนที่ 2   (ต่ำกว่านี้ไม่สามารถเทียบโอนได้)

         - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ต้องเรียนผ่านมัธยมศึกษาปลาย ระดับม. 5  ภาคเรียนที่ 2 (ต่ำกว่านี้ไม่สามารถเทียบโอนได้)(หากเอกสารมีไม่ครบ  สถานศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัคร)

หมายเหตุ  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

 
 


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter