ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.เขตสวนหลวง เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา หรือผู้ที่พลาดและขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยไม่มีการเรียนการสอนหรือการพบกลุ่ม   ใช้ระบบประเมินความรู้และประสบการณ์ใน 2 ด้าน  คือ ด้านมิติประสบการณ์(จัดทำแฟ้มงาน)  และมิติความรู้  ความคิด (สอบข้อเขียน 6 มาตรฐาน) 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมิน
1.   มีสัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

2.  มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครเข้ารับการประเมิน
 
3.  ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบหรือการศึกษานอกระบบที่แบ่งระดับเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ

4.  เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่ขอเทียบระดับการศึกษา และประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา 
     ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน

กรณี
บุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจและมีสถานประกอบการอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี   นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน

5.  ประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา

หลักฐานการสมัครเข้ารับการประเมิน

ผู้ขอรับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ต้องยื่นใบสมัครพร้อมนำหลักฐานมาแสดงต่อสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ดังนี้

1.  รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 2 รูป หน้าตรง สวมชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ   ไม่สวมหมวก (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และไม่ใช้รูปถ่ายโพลาลอยด์)
     สำหรับติดใบสมัคร 1 รูป ติดบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน 1 รูป

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริงไปแสดง

3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริงไปแสดง กรณีเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้แสดงหลักฐาน หนังสือเดินทาง
สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมฉบับจริง
 
4.  กรณีหลักฐานตามข้อ 2. 3. และ 4. ไม่ตรงกัน ให้สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมฉบับจริงไปแสดง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า

5.  หลักฐานที่แสดงถึงการประกอบอาชีพในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน

6.  แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบอาชีพ หรือสถานประกอบการ

กรณีที่เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา แต่ยังประเมินไม่ครบตามเงื่อนไข และมีความจำเป็นต้องย้ายสถานศึกษา จะต้องนำหลักฐานผลการประเมินจากสถานศึกษาเดิมมาแสดงประกอบการสมัครใหม่ด้วย    ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาต้องรับรองว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง เป็นจริงทุกประการ 

 

  ค่าใช้จ่ายในการประเมินเทียบระดับการศึกษา


 1. 
ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในอัตราคนละ 3,000 บาทต่อครั้ง ในทุกระดับการศึกษา

หากผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านการประเมินมิติใดมิติหนึ่ง และประสงค์จะเข้ารับการประเมิน ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประเมินในอัตราคนละ 3,000 บาทต่อครั้ง
ในทุกระดับการศึกษาเช่นกัน


 2. 
ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ต้องมีค่าใช้จ่ายในการสัมมนาวิชาการ ซึ่งให้เป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาในรุ่นนั้น ๆ


หากมีข้อสงสัยติดต่อ  02-321-6900


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter