ข่าวกิจกรรม
             

                     ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  กศน.เขตสวนหลวงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมนักศึกษากศน.เขตสวนหลวงสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 D ขึ้น เพื่อที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากอบายมุข การพนันฟุตบอล และยาเสพติด ความรู้เกี่ยวกับการเมืองภาคพลเมือง วิถีประชาธิปไตย และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากหลักสูตรมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต กิจกรรมเคารพครูด้วยกล้าไม้และต้นไม้ ร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน นิทรรศ 3D  ใน วันที่  20  มิถุนายน  2553  ณ อาคารเอนกประสงค์วัดปากบ่อ และ ศรช.วัดปากบ่อ  กศน.แขวงอ่อนนุช

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter