การให้บริการการศึกษา


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง

ให้บริการการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ คือ

 1. ระดับประถมศึกษา

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียน


หมายเหตุ : นอกจากนี้ยังเปิดบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter