การให้บริการการศึกษา


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศรช.วัดปากบ่อ)


รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

 
วิชาบังคับ


1. สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 2 หน่วยกิต
2. คณิตศาสตร์ พค31001 5 หน่วยกิต
3. ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 4 หน่วยกิต
4. สังคมศึกษา สค31001 3 หน่วยกิต
     
วิชาเลือก    
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ พต32005 3 หน่วยกิต
2. การเกษตรผสมผสาน อช02015 2 หน่วยกิต
3. การขายและการตลาด อช02018 2 หน่วยกิต
4. เศรษฐศาสตร์เกษตร สค32008 2 หน่วยกิต


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2321-6900, 0-2321-6644 e-mail : info@slnfe.com
Copyrights © 2009 www.slnfe.com All Rights Reserved.
counter